WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie

Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.
 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Tentdienst Tentdienst
 
Lied van de maand 1 Lied van de maand 1
In de periode tot Pinksteren, vanaf zondag 19 mei, zingen we lied 667: Hij leeft. Dit is een lied voor Hemelvaart, maar gezien in het bredere kader van Pasen. We mogen Hemelvaart en Pasen niet los van elkaar zien.

Ieder couplet begint met “Hij leeft”. Wat betekent dat: ‘Hij leeft’. In ieder couplet wordt dat verder uitgewerkt.

In het eerste couplet is de verbinding tussen ‘Hij leeft’ gemaakt met Hemelvaart, gevolgd door ‘vertaald in het volle licht’. De dichter wil hiermee duidelijk maken dat het ‘ten Hemel varen’ vertaald mag worden dat Jezus door God in het licht is gezet; Hij zit aan Gods rechterhand. Ook de afsluiting van het couplet is niet onbelangrijk. Wij moeten niet blijven kijken naar de lucht waar wij Jezus niet meer zijn, maar ons leven op Hem richten.
Couplet twee beschrijft dat ‘Hij leeft’ in de harten van Zijn vrienden. Niet alleen Zijn discipelen, maar ook wij horen daar bij. Het is de liefde die ons mensen verbindt.
In couplet drie zien we al iets van het Pinksterfeest. Vurige tongen waarmee wij zingen. Zingen over zijn liefde.
Het Paas-evangelie van de Emmaüsgangers zien we terug in het vierde couplet. Bij het breken van het brood zagen zij de opgestane Christus. We zingen dus over opstanding én over het Avondmaal. Het sacrament mag sterker zijn dan twijfel en verloochening.
Het vijfde couplet gaat over het gebed. Wij moeten blijven bidden tot de voleinding van de wereld. En door dat gebed zullen wij bijeengehouden worden.

Het zesde couplet begint anders dan de voorgaande coupletten. Daar spreken we de Levende direct aan: Gij leeft. Hiermee krijgt het lied een belijdeniskarakter. Jezus leeft! Nu nog voor ons verborgen. Maar eens zal hij terugkomen en zal de Messiaanse tijd aanbreken!

De componist heeft in de eerste regel van het lied duidelijk gedacht aan Hemelvaart, met een stijgende melodie-lijn.
De bouwstenen die hij verder heeft gebruikt, worden consequent herhaald in iedere melodieregel: 2 lang – 2 kort – 1 lang – 2 kort, gevolgd door de afsluiting van de regel. In de coupletten vallen de korte noten regelmatig op één lettergreep (in de tekst te zien aan de onderstreping).

Klik hier om het lied alvast beluisteren
 
 
Lied van de maand 2 Lied van de maand 2

De zondag na Pinksteren is Zondag Trinitatus: het feest van de Heilige Drie-eenheid. Vanaf deze zondag zingen we lied 706: Dans mee met Vader, Zoon en Geest. Een lied over de Drie-eenheid.

Dansen: daar wordt binnen de kerk altijd een beetje vreemd naar gekeken. In de Bijbel vinden we op een aantal plekken iets terug over dansen. Zo danste koning David voor de Ark (zie 2 Samuel 6); David was blij dat de ark terug kon worden gehaald. Tegelijkertijd lezen we hier ook over de verachting van Michal – de dochter van Saul – dat David zo dansend voor de ark uitgaat.
Een andere plek waar we lezen over dansen is in Exodus: ‘Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam een tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in reidans’ (Exodus 15).

In ons lied wordt de Drie-eenheid voorgesteld als een dans. De gedachte hierachter is dat in een dans de partners gelijkwaardig zijn en er geen hiërarchisch verschil is. We moeten ons daarbij dus een rondedans voorstellen van drie personen. In de Drie-eenheid is de één niet belangrijker als de andere; dan zou de dans verkeerd gaan. Het is een samenspel, waar de liefde leidt (zie couplet 1).

In het eerste couplet begint de dans met de Schepping, die van de wereld een dansvloer maakt. Het tweede couplet gaat over Christus, die de dood heeft overwonnen. De uitstorting van de Geest met Pinksteren zien we in het derde couplet.In het vierde couplet doen wij mee met de rondedans. Niet als gelijkwaardige danspartners, maar wij dansen in het rond om Vader, Zoon en Geest.
De dans van Vader, Zoon en Geest is verweven met ons leven. De wereld van vandaag is bedoeld als dansvloer, waar de liéfde leidt.

De melodie bij dit lied is een Engelse volksmelodie. Het is een lichtvoetige en innige dansmelodie. De melodie heeft een heldere structuur met veel herhalingen, kenmerkend voor het volkslied.

Hier kunt u het lied alvast beluisteren

 
Foto's interkerkelijke dienst juli 2018 Foto's interkerkelijke dienst juli 2018