WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie

Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.
 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Jeugddienst 15 december 2019 Jeugddienst 15 december 2019
 
Gezinsdienst 2e kerstdag Gezinsdienst 2e kerstdag

 
lees meer »
 
Lied van de maand Lied van de maand
Advent is de tijd van de verwachting, waarin we uitkijken naar de komst van het kindje Jezus. Bekende verhalen uit de Adventsperiode zijn de geschiedenissen van Maria en de engel, het bezoek van Maria aan Elisabeth, Zacharias in de tempel en de geboorte van Johannes. Geschiedenissen die we lezen in Lucas 1. Het lied dat we in deze Adventsperiode als lied van de maand hebben gekozen gaat over deze geschiedenissen: lied 464 – Een engel spreekt een priester aan.

Het lied bestaat uit iedere keer groepjes van twee coupletten die bij elkaar horen; iedere keer eerst de verhaallijn uit het evangelie, waarop een uitleg volgt. Als het ware een Bijbels catecheselied.

Couplet 1, 2 – Zacharias en de engel in de tempel
Het lied begint met de boodschap van de engel aan Zacharias. Deze boodschap wordt in het 2e couplet genoemd als ‘een blij bericht’. Hiermee wordt direct de nadruk gelegd op het karakter van het hele Evangelie: het is een blijde boodschap!
Mooi is ook ‘de Hemel op een kier’, dat gebeurt als er boodschappers van de Heer tot ons spreken. Ook in de andere oneven coupletten wordt de Hemel genoemd; waar het goede Nieuws vandaan komt.

Couplet 3, 4 – De engel ontmoet Maria
De engel brengt Maria de boodschap dat zij de moeder zal worden van Jezus. In tegenstelling tot Zacharias gelooft Maria de boodschap wel (…zij geeft zich over aan dat woord). Daarom zal zij de moeder zijn…

Couplet 5, 6 – Maria bezoekt Elisabeth
Jong en oud ontmoeten elkaar; beiden in verwachting van een kind ‘waarin God zelf behagen vindt’. Jong en oud, symbolisch voor de hele gemeente. Een gemeente die instemt met de lofzang die Maria ons voorzingt.

Couplet 7, 8 – De geboorte van Johannes
Het 7e couplet is het moment waarop Zacharias het kind de naam Johannes geeft, waarna hij weer kan spreken en zingen. Zijn lofzang wordt samengevat met de woorden ‘hoe God met mensen is begaan’.

Couplet 9, 10 – De engel spreekt tot de herders in het veld
In het 9e couplet spreekt de engel opnieuw. Nu tot de herders in het veld. Hij heeft een boodschap van het Licht, waarvoor het donker zal wijken: ‘Ere zij God in den hoge!’. De boodschap zet de aarde in een Hemels licht: ’Vrede op aarde!’.
De afsluiting van het lied, het 10e couplet, brengt ons in het heden. Wíj vormen een koor dat God alleen de glorie zingt! Soli Deo gloria!

Het lied wordt gezongen op de waarschijnlijk bekende melodie van het lied Vom Himmel hoch da komm ich her. Een Kerstlied dat Luther schreef voor kinderen (zie lied 469).
Opvallend aan de melodie is dat alle lettergrepen even lang zijn. Alleen de eerste noot van iedere regel is kort en wordt voorafgegaan door een rust. De hoge inzet (een hoge d) geeft het lied een proclamerend, verkondigend karakter.

Een (gedeeltelijke) uitvoering van het lied kunt u hieronder beluisteren (coupletten 1, 2, 4, 5, 6 en 10)

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

LB464 - Een engel spreekt een priester aan
 
Werkproject Roemenië zomer 2020 Werkproject Roemenië zomer 2020

Nog geen plannen voor de zomervakantie? Als Roemeniëcommissie zijn we druk bezig een werkproject voor te bereiden. In de zomervakantie hopen we met een aantal personen naar Roemenië af te reizen om werkzaamheden te verrichten in Pacureni en bij een naburig kindertehuis. We hopen dat het transport en de bijbehorende markten in Pacureni tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Lijkt het u en jou leuk om mee te gaan, houd dan de zomervakantie nog even vrij (11 juli – 30 augustus). Zodra we een definitieve datum hebben, laten we dit van ons horen. Er zal eind januari/begin februari een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

De Roemenië commissie

 
Locatie inzameling goederen Roemenië Locatie inzameling goederen Roemenië

Kleding, schoenen, meubelen, speelgoed etc. kan gebracht worden naar Ruth en Hillie Kloek op zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur, Hogeweg 20. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht u op zaterdagochtend verhindert zijn, dan graag eerst even contact opnemen (038-3636273) met Kloek voor een ander moment!

Alvast bedankt!
De Roemeniëcommissie

 
Tentdienst juni 2019 Tentdienst juni 2019


Vanaf kwart voor 10 stond de koffie klaar met een plak koek. Mooi was de meer-kleurige cake die aansloot op het thema van de dienst: Kleur bekennen. Om half 11 zat iedereen op de stoel of de strobaal in de tent en zongen we samen met een enthousiaste gelegenheidsband mooie liederen.
 
lees meer »