WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie

Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.
 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Jeugddienst Jeugddienst
 
Lied van de maand Lied van de maand
In de periode tot Pinksteren, vanaf zondag 19 mei, zingen we lied 667: Hij leeft. Dit is een lied voor Hemelvaart, maar gezien in het bredere kader van Pasen. We mogen Hemelvaart en Pasen niet los van elkaar zien.

Ieder couplet begint met “Hij leeft”. Wat betekent dat: ‘Hij leeft’. In ieder couplet wordt dat verder uitgewerkt.

In het eerste couplet is de verbinding tussen ‘Hij leeft’ gemaakt met Hemelvaart, gevolgd door ‘vertaald in het volle licht’. De dichter wil hiermee duidelijk maken dat het ‘ten Hemel varen’ vertaald mag worden dat Jezus door God in het licht is gezet; Hij zit aan Gods rechterhand. Ook de afsluiting van het couplet is niet onbelangrijk. Wij moeten niet blijven kijken naar de lucht waar wij Jezus niet meer zijn, maar ons leven op Hem richten.
Couplet twee beschrijft dat ‘Hij leeft’ in de harten van Zijn vrienden. Niet alleen Zijn discipelen, maar ook wij horen daar bij. Het is de liefde die ons mensen verbindt.
In couplet drie zien we al iets van het Pinksterfeest. Vurige tongen waarmee wij zingen. Zingen over zijn liefde.
Het Paas-evangelie van de Emmaüsgangers zien we terug in het vierde couplet. Bij het breken van het brood zagen zij de opgestane Christus. We zingen dus over opstanding én over het Avondmaal. Het sacrament mag sterker zijn dan twijfel en verloochening.
Het vijfde couplet gaat over het gebed. Wij moeten blijven bidden tot de voleinding van de wereld. En door dat gebed zullen wij bijeengehouden worden.

Het zesde couplet begint anders dan de voorgaande coupletten. Daar spreken we de Levende direct aan: Gij leeft. Hiermee krijgt het lied een belijdeniskarakter. Jezus leeft! Nu nog voor ons verborgen. Maar eens zal hij terugkomen en zal de Messiaanse tijd aanbreken!

De componist heeft in de eerste regel van het lied duidelijk gedacht aan Hemelvaart, met een stijgende melodie-lijn.
De bouwstenen die hij verder heeft gebruikt, worden consequent herhaald in iedere melodieregel: 2 lang – 2 kort – 1 lang – 2 kort, gevolgd door de afsluiting van de regel. In de coupletten vallen de korte noten regelmatig op één lettergreep (in de tekst te zien aan de onderstreping).

Klik hier om het lied alvast beluisteren
 
 
Foto's interkerkelijke dienst juli 2018 Foto's interkerkelijke dienst juli 2018