WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie


Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.

 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Lied van de maand Lied van de maand

Op woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd, de periode waarin we ons voorbereiden op Goede Vrijdag, en in het bijzonder op Pasen. Zondag 10 maart is de eerste zondag in deze periode. We hebben 2 passende liederen gekozen als Lied van de maand. De eerste daarvan is lied 545 – Christus staat in majesteit.

In dit, van oorsprong Engelse, lied staan we stil bij het evangelie over de verheerlijking op de berg, zoals we dat lezen in Lucas 9 vers 28 t/m 36. De coupletten volgen de tekst van dit evangelie stap voor stap.

In het eerste couplet zingen we dat Jezus op de berg is, waar Zijn gezicht en kleding veranderen (zie vers 28/29). Opvallend genoeg zingen we niet van de discipelen die bij hem zijn. Alle aandacht is op Hem gevestigd.
Couplet twee vertelt ons dat Mozes en Elia bij Hem zijn (vers 30) en van Hem getuigen. In het derde couplet zingen we over het lijden in Jeruzalem (vers 31).
Waar in couplet drie Mozes en Elia getuigen van Christus, komt er in couplet vier een Getuigenis uit de Hemel: Deze is Mijn Zoon (vers 35). Dit is het belangrijkste couplet van dit lied; de verheerlijking van Christus, door God zelf.
In couplet vijf zien we toch nog iets van de discipelen terug, die tenten willen opzetten voor Mozes, Elia en Jezus (vers 35). Dit wordt resoluut van de hand gewezen. De heerlijkheid van Jezus kan niet wonen in een aardse tent, maar moet tronen op Israëls – en ook onze – lofzangen (zie ook Psalm 22 vers 4 - ‘U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont’). Laat dat de opdracht zijn die we meenemen uit dit lied.

Elk couplet sluit af met ‘Halleluja’. In de Veertigdagentijd is dat eigenlijk niet gebruikelijk, maar in de Anglicaanse en Lutherse traditie wordt dit lied in de Epifaniëntijd gezongen.
Het ‘Halleluja’ is met de opdracht in het laatste couplet meer als passend. Halleluja: prijs de Heer!

Bij dit lied is gekozen voor de Engelse melodie “Mowsley”. Zoals bij veel Engelse melodieën zal het lied na een paar keer oefenen makkelijk te zingen zijn.

Hier kunt u het lied alvast beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=e5q1zXBzgUc
 

 
Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019

De kerk is afhankelijk van uw steun. Dus geef met uw hart en uw verstand en zo maken we samen onze kerk klaar voor de toekomst!

 
Interkerkelijke dienst Interkerkelijke dienst

Een prachtige, zonnige dag, j.l. zondag 1 juli. Met heel veel volwassenen en kinderen mochten we deze ochtend aanwezig zijn in de tentdienst.
Dank aan Hem voor deze tentdienst met het thema: “BIDCOIN”, een munt met heel veel waarde.