Inhoud

Visie
Vanuit de Bijbelse visie van gemeente-zijn kan het volgende gezegd worden: De gemeente eert God in haar bestaan en haar functioneren. Zij verkondigt het evangelie en geeft het Koninkrijk van God gestalte; zij werkt aan de opbouw van de gemeenschap met God en met elkaar.

Hieruit kunnen we de volgende visie formuleren: De Hervormde Gemeente Kampereiland wil een gemeente zijn waar God, Zijn eer en Zijn woord centraal staan. Zij wil een gemeente zijn die open en warm is, een echte gemeenschap en een gastvrij huis, waar jong en oud God kan ontmoeten en het geloof kan beleven. Zij wil een gemeente zijn waar ieder lid meedoet op zijn/haar eigen manier. Zij wil een gemeente zijn die vanuit de basis van Gods Woord wil groeien in geloof, waarbij Christus centraal staat en aandacht is voor het werk van de Heilige Geest. Zij wil groeien in liefde voor elkaar als broeders en zusters binnen de gemeente, maar ook daarbuiten door om te groeien in liefde voor de wereld die hulp nodig heeft.
 
De kerkenraad
Als kerkenraad vergaderen we ongeveer tien keer per jaar, alles wat met het gemeente zijn te maken heeft komt aan de orde. Hoe kunnen we als kerk verantwoord omgaan met vele maatschappelijke vraagstukken, en hoe kunnen we dit vanuit bijbels perspectief toepassen in ons dagelijks leven, ons dagelijks geloofsleven, en in het samen gemeente zijn. Maar ook praktische dingen zoals de aanschaf van de beamer, onderhoud en invulling van de erediensten horen daar bij.  Daar hebben we als kerkenraad u en jullie bij nodig, en willen jullie daar bij betrekken. We willen de komende wintermaanden een gemeenteavond organiseren, om als kleuren van de regenboog, samen kerk en gemeente te kunnen zijn, zodat we Gods woord kunnen blijven horen, verstaan en bewaren, en met respect voor elkaar bouwen aan het licht van Gods komende Koninkrijk.
De kerkenraad bestaat op dit moment uit:

Drie ouderlingen: Baetrix Knol, Klaas Dijkstra en Miny Pelleboer (tevens scriba).
Drie diakenen: Gijs van Dijk, Mieke Roetman en Joke van der Kolk.
Drie ouderling-kerkrentmeesters: Jurian van den Berg, Herwin van Keulen en Martijn Knol (tevens voorzitter kerkenraad.)
 

College van advies
Het college van advies bestaat uit 6 gemeenteleden die tot taak hebben: Het adviseren van de kerkrentmeesters bij allerlei werkzaamheden en het onderhoud, het rondbrengen van de enveloppen voor Actie Kerkbalans, goedkeuren begroting kerkrentmeesters, goedkeuren jaarrekening kerkrentmeesters. In het college van advies zitten op dit moment Rien Hofstede, Arjen van de Kamp, Bertine van den Berg, Jennie Schrijver, Marten Pelleboer en Henk van Dijk . Er staan normaal gesproken twee vergaderingen gedurende het winterseizoen op het programma samen met de kerkrentmeesters.
Pastorale zorg
Pastoraat heeft veel betekenissen. Voor mij is pastoraat geloofshulp bieden als levenshulp. Dat tijdens het pastoraat het kleine verhaal van mensen verbonden wordt met het Grote Verhaal van God. En dat kleine verhaal kan bestaan uit vreugde of verdriet, gezondheid of ziekte, leven of sterven. Deze taak voeren de ambtsdragers uit, in het bijzonder de ouderlingen, maar ook is dat een taak voor een ieder van ons. Als gemeente van Christus zijn we allemaal verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar. Elkaar te mogen bijstaan in het (geloofs)leven. Als kerkelijk werker mag ik ook die taak uitvoeren. Wanneer u of jij daar behoefte aan hebt; bel, mail of app gerust. Ik kom graag bij u  langs, maar mijn deur in Kampen staat ook voor u open. Wanneer u wilt bellen is dinsdagochtend of donderdagochtend het beste. Misschien ten overvloede, hierbij mijn gegevens:

Bart van ’t Ende - 2e Ebbingestraat 43 - 8261 VW Kampen – tel:06-38489122
 
Commissie Lief en Leed
De commissie  ‘Lief en Leed’  bestaat uit een 3-tal dames (Annemarie van den Brink,Tinie Koersen en Gezien ten Hove) en is betrokken bij ‘Lief en leed’, waarbij u kunt denken aan:
-een bloemetje voor nieuw ingekomen personen
-het bezoeken van ouderen en zieken
-het bezoeken van de ouders bij de geboorte van een kind
 
Verjaardagsfonds
Alle gemeenteleden krijgen op of net na hun verjaardag een kaartje en het verjaardag zakje. De bijdrage die met deze verjaardag zakjes wordt opgehaald proberen wij zo goed mogelijk te besteden binnen de kerk. Zo zijn de gordijnen vervangen en is er een schermpje gekomen op de kansel zodat de predikant kan zien wat er op de beamer komt. Van de opbrengst van 2018 is er een picknicktafel met informatiebord geplaatst en is er straatwerk onder de picknicktafel gemaakt. Met de opbrengst van 2019 zal de beschoeing bij de achteringang vernieuwd worden, moet het straatwerk hersteld worden en kijken we of we een paar lampjes langs het pad kunnen plaatsen. Vanaf 2020 willen we sparen om de binnenzijde van de kerk op te frissen. Mocht er per ongeluk géén kaartje bij iemand bezorgd zijn dan horen wij dat graag van u, en zullen wij er zorg voor dragen dat er de volgende verjaardag wel een kaartje bezorgd wordt. Een ieder die al een bijdrage heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor! Nog niet gegeven? Uw verjaardag gift kunt u in het zakje en daarna in de collectezak doen. Contactpersoon van het verjaardag fonds is: Henk van der Steege, 038-3388230.
 
Beamerteam
Alle liederen en bijbelgedeelte(n) worden weergegeven via de beamer. Alles uit het nieuwe liedboek is (met abonnement) eenvoudig te downloaden, compleet met notenbalken. We merken dat veel mensen dat toch erg prettig vinden. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om uit andere bundels te zingen maar deze zijn vaak niet met notenbalk op internet te vinden, vandaar dat het dan vaak bij alleen de tekst zal blijven. Predikanten gebruiken steeds vaker foto’s of andere afbeeldingen om dingen te verduidelijken. Ook wij denken dat op deze manier de beamer in de kerk van toegevoegde waarde kan zijn. Momenteel bestaat het beamerteam uit: Corjanne van der Linde, Karin van Dijk, Corine van Ittersum, Jan Bernard van Ittersum, Jennemarieke Prins, Iris van Ittersum en Karlo van der Linde
 
Kostersteam
Iedere zondag staan de deuren van de kerk voor u open, het kerkpad is geveegd (van blad of sneeuw), de liturgieborden zijn klaar gemaakt en de juiste kleur kanseldoek is opgehangen. De temperatuur van de kerk wordt ingesteld en de luidklok ingeschakeld. De predikant en u als kerkbezoeker worden door hen welkom geheten. Al enkele jaren worden deze werkzaamheden door 6 gemeenteleden, Jan Stapel, Erik van der Linde, Rien Hofstede, Jan Bernard van Ittersum, Jeannette Knol en Hanneke van der Linde, uitgevoerd hetgeen zij uiterst serieus en secuur doen. Naast de bovengenoemde taken zijn de kosters tevens bhv’er, zij gaan eens in de twee jaar op herhalingscursus om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Voor vragen en/of suggesties kunt u terecht bij de kostercoördinator. Martijn Knol (06-20554142)
 
Schoonmaakteam
Zoals u weet wordt vanaf oktober 2009 het kerkgebouw bij toerbeurt door vrijwilligers, wekelijks, bijgehouden. Dit wordt gedaan met 6 teams van 2 à 3 personen. Bij deze een oproep voor dames of heren die ook af en toe kunnen helpen, of die we op de reservelijst mogen zetten. Graag uw reactie. Contactpersoon: Martijn Knol (0620554142)
Daarnaast wordt 1x per jaar de grote schoonmaak gehouden. We proberen dit doorgaans eind april te organiseren. Er worden zaken aangepakt welke bij de reguliere schoonmaak niet gedaan worden. Hierbij kan gedacht worden aan het lappen van de (hoge) kerkramen, het schoonmaken van de dakgoten en zelfs het smeren van de kerkklok!   We proberen (en dat lukt doorgaans goed met genoeg vrijwilligers) om in één zaterdag morgen alles aan te pakken. De afgelopen jaren mogen we in ieder geval terugkijken op zeer geslaagde en super gezellige ochtenden, waar we op een actieve manier bezig zijn binnen de kerk.
 
Groen in en rond de kerk
Met de feestdagen en trouwdiensten zorgt Karin van Dijk ervoor dat er bloemen in de kerk staan. Na afloop van de dienst worden deze bloemen bezorgd bij één van de gemeenteleden. Met de kerst hangen en staan er altijd mooie kerststukken in de kerk, deze zijn de afgelopen jaren gemaakt door Jennie Schrijver. Deze bloemstukken worden 2e kerstdag Kampereiland-breed uitgedeeld door de commissie van de kerstgezinsdienst, dus aan gemeenteleden en niet-gemeenteleden. De jeugddienstcommissie verzorgt de bloemen zelf en zorgt er ook zelf voor dat de bloemen na de dienst worden bezorgd. Mocht u of jij iemand weten voor de bloemengroet wilt u dat dan laten weten aan de scriba?

Ook rondom de kerk is er het nodige groen dat onderhouden wordt, wekelijks zorgt Henk van der Steege ervoor dat het gazon gemaaid wordt. Daarnaast moeten de heggen zo af en toe worden gesnoeid, de perkjes worden onderhouden, het pad onkruidvrij gemaakt worden. Gelukkig hebben Jan Stapel en Henk van der Steege groene vingers, maar een paar extra helpende handen kunnen we hierbij nog wel gebruiken.
 
Jeugddienst commissie
De jeugddienstcommissie bereidt 4 keer per jaar een jeugddienst voor. 2 keer is dit tijdens de ochtenddienst, met start winterwerk en afsluiting winterwerk. Daarnaast worden er 2 avond diensten georganiseerd.

Per jeugddienst gaan 2 commissieleden in gesprek met de dominee of spreker om aan de hand van een thema inhoud te geven aan de dienst. De thema’s worden gekozen en voorbereid door de commissie. Elke jeugddienst proberen we een speciaal tintje te geven door bv. een gospelband te laten spelen, en samen opwekkingsliederen te zingen, en een sketch op te voeren om het thema duidelijk te maken. We nodigen ook af en toe een spreker uit in plaats van een dominee. De drie personen die samen een jeugddienst gaan voorbereiden komen voor de jeugddienst bij elkaar. Zij nemen dan de liturgie door, en de taken worden onderling verdeeld. Nadat er twee jeugddiensten hebben plaatsgevonden, komen wij als gehele commissie bij elkaar om deze diensten te evalueren en de volgende diensten weer onderling te verdelen, met de bedachte thema’s.

Je kunt ons ook volgen op Facebook! Voorafgaand aan elke jeugddienst plaatsen we een poster op onze Facebookpagina met het thema, de spreker,en de naam van de band. Ook via WhatsApp sturen we deze poster rond om iedereen uit te nodigen.
We horen het graag als je suggesties hebt voor de jeugddiensten, of als je onze commissie wilt komen versterken. Schroom niet, spreek gerust één van de commissieleden aan, of laat een berichtje achter op Facebook.
In de commissie zitten: Corine van Ittersum, Ellen van Keulen, Jenneke van der Steege en Jurian van den Berg.
 
Missionaire commissie
Hoe is het begonnen? Vanuit de diaconie zijn we naar een missionaire avond geweest, o.l.v. ds. van Ark (2009). Aan de hand van het boekje “30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente” zijn we aan de slag gegaan. Er zijn mensen gevraagd of ze met ons mee willen denken/praten. Met het genoemde boekje erbij is gekeken welke “modellen” van toepassing zijn in onze gemeente. Het is geen geheim dat er steeds minder mensen (jongeren) naar de kerk gaan. Kunnen we door bv. een dienst anders in te vullen mensen (jongeren) naar de kerk “trekken”?
Er worden nu meerdere open diensten gehouden. Deze diensten worden niet geleid door een predikant maar door een aantal commissieleden. 

Ook Kampereiland helpt….!! is vanuit de missionaire commissie ontstaan. Samen iets ondernemen om de levensstandaard in een dorp in Roemenië omhoog te krijgen. Een pracht project was het realiseren van een waterput in het dorp. Dit doen we samen met de Hervormde Kerk van Kamperveen en de Gereformeerde Kerk van het Zuideinde door verschillende acties te organiseren Ook door er goederen, kleding, (kinder)schoenen naar toe brengen en waar mogelijk is te helpen.Mocht u/jij eens willen helpen met opzetten van een zangdienst, het laden van het goederentransport of een actie t.b.v. Roemenië, laat het ons weten. Volg Kampereiland helpt ook op Facebook!

De commissie die de opendiensten verzorgen bestaat uit :Gerda Beelen, Annita Dijkstra en Alex van 't Oever. De commissie die de activiteiten voor Kampereiland helpt…!! verzorgt bestaat momenteel uit: Marianne van ’t Oever, Mieke Roetman, Gerda Beelen, Marten Knol en Kor Koers.
terug

Agenda

Kerkdienst open dienst

07 mrt 2021 om 10:00 Het thema van deze dienst is “Hoop”. Aan de kinderen van de gemeente is gevraagd om een bouwwerk te maken van Lego en een foto daarvan op te sturen. De Opendienst commissie verwerkt deze foto’s en die zijn te zien in de dienst. Ziet u ook uit naar Hoop?

Kerkdienst Biddag

10 mrt 2021 om 19:30

Kerkdienst

14 mrt 2021 om 10:00

Bijbelquiz via Kahoot!

14 mrt 2021 om 20:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.
 

Momenteel is het helaas niet mogelijk om diensten fysiek bij te wonen.


Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Veertigdagentijdkalender

 

Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!